MatriMony

 • mollar matrmony

  Mollar MatriMony

  ஒக்கலிகர் கவுடர் வம்சத்தில் Mollar   மொல்லார்  குலத்தில்  வரன் தேடுபராக இருந்தால்  விரும்பும் வரன்கள் உங்கள் விரல் நுனியில்

  Read More »
 • basilar

  Basilar MatriMony

  Basilar MatriMony. ஒக்கலிகர் கவுடர் வம்சத்தில் Basilar பசிலார், பசரிவார், பசலேனவரு குலத்தில் வரன் தேடுபராக இருந்தால் விரும்பும் வரன்கள் உங்கள் விரல் நுனியில்

  Read More »
 • EMMENAVAR MATRIMINY

  Emmenavar MatriMony

  Emmenavar MatriMony - ஒக்கலிகர் கவுடர் வம்சத்தில் Emmenavar எம்மேனவர் - எம்மேனவரு குலத்தில்  வரன் தேடுபராக இருந்தால்  விரும்பும் வரன்கள் உங்கள் விரல் நுனியில்

  Read More »
 • vokkaligar marriage

  Vokkaligar Marriage – ஒக்கலிகர் திருமணம்

  Vokkaligar Marriage – ஒக்கலிகர் திருமணம்.ஒக்கலிக சமூகத்தைப் பற்றி ஆராய்ச்சியாளர்களின் ஆய்வுப்படி இச்சமூகத்தின் தோற்றம் இமயமலைப் பகுதியாக இருப்பதால் இச்சமூகத்தின் சடங்குகள் திராவிட நாகரிகத்தை அடிப்படையாகக் கொண்டிருக்கிறது. …

  Read More »
 • thirumana porutham

  Thirumana Porutham – திருமண பொருத்தம் கவனிக்க வேண்டிய விசயங்கள்

  Thirumana Porutham- திருமண பொருத்தம் கவனிக்க வேண்டிய விசயங்கள் பொதுவாக மக்கள் தங்களது மகன் மற்றும் மகள் திருமண வயதை தொட்டவுடன் உடனே வரனை தேட ஆரம்பித்துவிடுவார்கள்…

  Read More »
 • badavanar matrimony

  Badavanar MatriMony

  Badavanar Matrimony - ஒக்கலிகர் கவுடர் வம்சத்தில் Badavanar  - படவனார் படவனாரு   குலத்தில்  வரன் தேடுபராக இருந்தால்  விரும்பும் வரன்கள் உங்கள் விரல் நுனியில்

  Read More »
Back to top button